Kto sme

REPROGAS s.r.o.

REPROGAS s.r.o. je modernou stavebnou spoločnosťou zaoberajúcou sa realizáciou inžinierskych sietí (voda, plyn a kanalizácia), potrubných systémov pre priemysel (plynoinštalácie, kotolne, rozvody plynov a tekutín) ako aj inžinierskych stavieb (komunikácie a chodníky).

Vízia

Našou víziou je byť podnikom, ktorý o 5, 10, 20 rokov bude vždy:
Stavať na remeselnej cti.
Spájať inovácie a zodpovednosť.
Budovať vzťahy.

Poslanie

Našim poslaním je každým vybudovaným metrom zlepšovať prostredie pre život.

Kvalita a spoľahlivosť

REPROGAS s.r.o. získala počas svojho pôsobenia množstvo certifikátov a ocenení. Naša spoločnosť zaviedla integrovaný manažérsky systém v súlade s medzinárodnými normami, ktoré overili spoločnosti TÜV Rheinland, Gemer Audit a TSÚ.

  • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  • Systém kvality vo zváraní podľa normy ISO 3834-2
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001

Za našou kvalitnou prácou vždy stoja kvalitní ľudia

a už dávno sme pochopili rovnicu:

Spokojný klient = Vzdelaný a motivovaný spolupracovník = Spokojná firma

Preto je u nás každý človek dôležitý. Pravidelné odborné vzdelávania, zázemie stabilnej spoločnosti, sociálna starostlivosť nad mieru zákona, to sú len niektoré benefity, ktoré v konečnom súčte výhrou pre všetky tri strany.

Referenčná stavba v Porsche Werkzeugbau Horná Streda s.r.o.
Našej kvalitnej práci a odbornosti sa dostalo ďalšej pocty vo forme zákazky pre závod Porsche Werkzeugbau Horná Streda s.r.o.
Za účasti šéfa vedenia spoločnosti MH Invest a pracovníkov tejto organizácie spadajúcej pod Ministerstvo Hospodárstva sme začali realizáciu Vysokotlakého plynovodu a Regulačnej stanice. Týmto pre nás veľkým krokom sa REPROGAS s.r.o. pridáva k najlepším firmám na Slovensku. 

Mapa našej pôsobnosti

Aktuálne: z kapacitných dôvodov sme obmedzili našu výrobu na vybrané lokality západného Slovenska:

Trenčiansky kraj – Okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Myjava, Ilava ale aj Partizánske, Prievidza, Púchov, Bánovce nad Bebravou a Považská Bystrica

Trnavský kraj – Okresy Hlohovec, Piešťany, Trnava, Skalica a Senica

Neustále sa snažíme našim obchodným partnerom a zákazníkom vychádzať v ústrety, minimálne v lokalitách, kde sme doma a dobre poznáme miestne pomery.  Tam, kde vieme zabezpečiť plynulú realizáciu a rozumnú cenu. V prípade ak by ste potrebovali naše služby v uvedených lokalitách sme Vám plne k dispozícii!

Pre dodávateľov

Hodnotenie dodávateľov

REPROGAS s.r.o. má zavedený systém Hodnotenie dodávateľov, ktorého účelom je zabezpečiť požadovanú kvalitu dodávok tovarov, prác a služieb vrátane dodržiavania pravidiel BOZP a životného prostredia dodávateľmi.

V oblasti tovarov je hodnotenie zamerané predovšetkým na sledovanie dodržiavania termínov, kvality, úplnosti dodávok a sprievodnej dokumentácie.

V oblasti hodnotenia dodávok prác a služieb sú dôležitými hodnotiacimi kritériami termín dodania, kvalita, pružnosť pri odstraňovaní nedostatkov, úroveň komunikácie a sprievodná dokumentácia.

Pri realizovaných prácach na zákazkách spoločnosti sa kladie veľký dôraz na dodržiavanie pravidiel BOZP a životného prostredia. V tejto oblasti sa hodnotia nasledujúce kritériá: dychová skúška na alkohol, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), dodržiavanie zásad BOZP a bezpečných pracovných postupov, technický stav strojov, zariadení, prístrojov a pracovných pomôcok, dokumentácia (hodnotenie rizík, odborná a zdravotná spôsobilosť, preškolenie) a dodržiavanie ochrany životného prostredia (likvidácia odpadov,...).

Dodávky tovarov, prác a služieb sú hodnotené internými žiadateľmi. Výstupom hodnotenia je bodové hodnotenie dodávateľa (konkrétnej dodávky) v rozsahu 0 – 100 bodov.

V prípade hodnotení s nižším počtom bodov sa s dodávateľom riešia zistené nedostatky a nápravné opatrenia. Pri porušení zmluvných podmienok, obchodných podmienok alebo BOZP môže byť voči dodávateľovi uplatnená pokuta. Pri závažných porušeniach môže byť dodávateľ vyhodnotený ako nespoľahlivý a vyradený z portfólia dodávateľov alebo dočasne pozastavený na oslovovanie do výberových konaní.

Hodnotenie dodávateľov sa stáva významným nástrojom pre vytvorenie korektných vzťahov a dlhodobej spolupráce s dodávateľmi a zaistenie kvality tovarov, zrealizovaných prác a služieb. 

V prípade, že máte otázky k hodnoteniu dodávateľov, môžete nás kontaktovať:

Michal Filip
Vedúci MTZ

0917 545 526
michal.filip@reprogas.sk